1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Biorąc pod uwagę zaistniałą sytuację z COVID-19 oraz fakt iż Toyota od dłuższego czasu pracuje nad wprowadzeniem E-Fakturowania wdrożyliśmy akceptowanie faktur elektronicznych wystawianych przez Państwa.

Taki krok pozwoli nam na pokonanie trudności wynikających z obowiązku wysyłania do nas oryginałów faktur a także umożliwi nam płynne wdrożenie w kolejnym kroku procesu E-Fakturowania w Toyocie. E-Faktury zapewnią Państwu;
A. Niezwłoczną transmisję faktury od dostawcy do Toyoty
B. Płatność na czas
C. Efektywność w sposobie dostarczania faktur od dostawcy do Toyoty
D. Obniżenie ilości zapytań do Toyoty 
E. Korzystny wpływ na środowisko


Bardzo prosimy o przestrzeganie następujących wymogów związanych z akceptowaniem faktur PDF:

1. Faktury muszą zawierać poprawny numer zamówienia a także nazwisko osoby kontaktowej ze strony Toyoty

2. Poprawność faktury pod względem formalnym (zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług- art.106e ust.1):datę wystawienia, kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny ją identyfikuje, imiona i nazwiska lub nazwę podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź datę otrzymania zapłaty, jeżeli nastąpiła ona przed sprzedażą, o ile taka data jest określona i różni się od daty wystawienia faktury, nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto), kwoty wszelkich upustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto, wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto), stawkę podatku, sumę wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku, kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku, kwotę należności ogółem.

3. Dostarczenie faktury w formie elektronicznej
a. Faktura w formacie PDF wygenerowana przez system ( NIE skan)na dedykowaną skrzynkę mailową: TMMP.AccountsPayable@toyota-europe.com
b. Rozmiar plików max. 25 MB/ e-mail, maximum of 100 PDF / XML plików /E-mail

4. Każdy plik PDF/XML może zawierać TYLKO 1 fakturę . Załączniki (jeśli są wymagane) muszą być częścią tego samego pliku gdzie faktura jest na pierwszym miejscu. Faktury z więcej niż 1 stroną lub załącznikiem NIE mogą być rozdzielone na kilka odrębnych plików PDF. 

5. Wszelkie pozostałe zapytania oraz komunikacja powinny być wysyłane na adres: Toyota.Accounts.Payable.TMMP@toyota-europe.com
Faktury wysłane na tą skrzynkę nie będą procesowane.

> E-FAKTURY - ZASADY 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ENGLISH


Taking into account the current COVID-19 conditions as well as the fact that Toyota is working on E-invoicing set-up & implementation, we already want to proceed with the acceptance of digital invoices (PDF – system generated). This will allow us to overcome the current issues related to COVID-19 as well to have a smooth transition to the improved E-invoicing set-up for Toyota. E-Invoice requirements will ensure to have:
A. Immediate transmission of invoice from supplier to Toyota
B. Timely payment of your invoice
C. Efficient invoice processing supplier – Toyota
D. Reduction of Supplier Queries to Toyota
E. Minimal environmental impact


Please respect the following Toyota requirements related to the acceptance of PDF (system generated) invoices:

1. Quote valid Purchase Order number on invoice as well as Toyota contact person

2. Minimum invoicing requirements : the date of issue, sequential invoice number, VAT identification number of supplier and Toyota, full & correct name and address of supplier and Toyota linked to VAT id nbr, quantity and nature of goods or nature of services, tax point date, taxable amount per VAT rate or exemption, VAT rate, VAT reference/exemption reference in case no VAT charged, VAT amount in local ccy applying legal correct exchange rate if invoice is issued in different ccy than reporting ccy.

3. Receive invoice from suppliers electronically
a. Send invoice in PDF (no PDF image, PDF generated from application) to dedicated E-mail address: TMMP.AccountsPayable@toyota-europe.com
b. File size (maximum 25 MB per Email, maximum of 100 PDF / XML files per Email)
c. File content (only 1 invoice per PDF – XML file, attachments can be added to PDF file but 1st page should be invoice, invoices with more than 1 page should not be split in separate PDF files)

4. Please continue to send any enquiries to the dedicated E-mail address: Toyota.Accounts.Payable.TMMP@toyota-europe.com

> E-INVOICES - RULES