1. Świat Toyoty
  2. O Toyocie

Działając zgodnie z Fundamentalnymi Zasadami Toyoty oraz Polityką CSR Toyoty; Wkład a rzecz Zrównoważonego Rozwoju, jako pracownicy Toyota Motor Manufacturing Poland w Wałbrzychu, 
podejmujemy działania przyczyniające się do harmonicznego i zrównoważonego rozwoju społeczeństwa. Wierzymy, że kluczem do osiągnięcia naszego celu jest dobra i uczciwa współpraca, wzajemne zaufanie i zrozumienie oraz otwarta komunikacja ze wszystkimi interesariuszami, we wszystkich opisanych poniżej obszarach. Oczekujemy też od naszych partnerów biznesowych, iż będą wspierać te idee i postępować zgodnie z nimi.


1.  KLIENCI
* Zgodnie z naszą filozofią „Przede wszystkim Klient” zobowiązujemy się do dostarczania bezpiecznych, najwyższej jakości skrzyń biegów, silników oraz innych produktów i usług.  
* Aby spełnić oczekiwania klientów gwarantujemy stabilność i terminowość naszych dostaw.


2.  PRACOWNICY 
* Szanujemy naszych pracowników i wierzymy, że sukces naszych działań zależy od ich indywidualnej kreatywności i dobrej pracy zespołowej. 
* Zapewniamy równe szanse zatrudnienia i kariery zawodowej, wspieramy indywidualny rozwój pracowników oraz staramy się zapewnić bezpieczne i przyjazne warunki pracy.   
* Poprzez komunikację i dialog budujemy i promujemy nasze wartości „Wzajemnego Zaufania i Wzajemnej Odpowiedzialności” oraz przestrzegania norm etycznych.


3.  PARTNERZY BIZNESOWI 
* Nasza kooperacja z partnerami biznesowymi oparta jest na długoterminowych relacjach, w których wzajemne zaufanie buduje warunki do zapewnienia rozwoju obydwu stronom współpracy.  
* Podczas poszukiwania nowych partnerów zawsze jesteśmy otwarci na oferty wszystkich dostawców zapewniając uczciwą ocenę ofert i wolną konkurencję kandydatów.


4.  SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA
* Wnosimy nasz wkład w rozwój lokalnej społeczności oraz dzielimy się naszą wiedzą 
i doświadczeniem w obszarach określonych lokalnymi potrzebami i priorytetami firmy aby zasłużyć sobie na miano Dobrego Obywatela Lokalnej Społeczności. 
* Prowadzimy otwarty dialog i utrzymujemy szczere relacje z naszymi partnerami społecznymi w celu wzajemnego zrozumienia naszej roli w zrównoważonym rozwoju lokalnej społeczności. 
* Postępujemy zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przepisami prawa.


5. UDZIAŁOWCY
* Dążymy do zwiększania wartości firmy przy jednoczesnym zapewnieniu jej stabilnego i długofalowego rozwoju oraz minimalizowaniu ryzyka naszej działalności. 
* Dostarczamy naszym akcjonariuszom rzetelne i terminowe informacje dotyczące naszych wyników operacyjnych i kondycji finansowej.


6.  ŚRODOWISKO NATURALNE
* Naszym celem jest realizacja idei Zielonej Fabryki w Zielonym Mieście rozumiana jako rozwój firmy 
w harmonii ze środowiskiem naturalnym poprzez minimalizowanie wpływu naszej działalności na otoczenie przyrodnicze.
* Nieustannie podejmujemy działania na rzecz poprawy naszych wyników środowiskowych 
w obszarach zużycia wody i energii oraz zmniejszenia emisji i odpadów. 
* Staramy się budować lokalne partnerstwo na rzecz realizacji akcji pro-środowiskowych i promocji świadomości ekologicznej poprzez otwarty dialog z wieloma organizacjami i osobami zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego.

----------------------------------------------

Wszelkie pytania dot. Odpowiedzialności Społecznej fabryki należy kierować do:
Kierownik Corporate Affairs
Grzegorz Górski
tel. 606 148 003 
e-mail: ggorski@toyotapl.com