Co mamy na myśli, mówiąc „po prostu lepiej”? Dbanie o środowisko naturalne nie jest dla Toyoty niczym nowym. Przez lata budowaliśmy solidne fundamenty we wszystkich obszarach naszej działalności, które pozwoliły nam zadbać, by zgodność z wymogami ochrony środowiska leżała u podstaw wszystkich podejmowanych przez nas działań. Z tej sekcji dowiesz się o strukturze korporacyjnej pozwalającej dbać o ochronę środowiska, metodyce i certyfikatach. Korzystamy z nich, aby działać „po prostu lepiej”.

Karta Ziemi, polityka ekologiczna i plan działania

Jesteśmy zaangażowani w ochronę środowiska i ulepszanie panujących w nim warunków. Z tego względu musimy być pewni, że w każdym obszarze naszej działalności wszyscy doskonale rozumieją, czego się od nich wymaga. Dbamy także o to, by nasza wspólna praca zakończyła się sukcesem. Dzięki temu możemy realizować cele związane z ekologią. Poza podążaniem za własnymi planami dotyczącymi ochrony środowiska musimy dbać także o zgodność z przepisami i regulacjami z tego zakresu oraz o wykorzystanie odpowiednich środków, które pozwolą nam rozpoznać wszelkie zagrożenia i im zaradzić.

Zasady zarządzania ochroną środowiska, do których stosujemy się we wszystkich obszarach naszej działalności, powstały na bazie trzech źródeł: Karty Ziemi Toyoty, polityki ekologicznej oraz europejskiego planu działania na rzecz ochrony środowiska. Określają one ramy, dzięki którym możemy stale udoskonalać naszą działalność i czynić postępy na drodze do osiągnięcia celów związanych z ekologią. Ułatwiają także dzielenie się z innymi naszym doświadczeniami i wiedzą, czego celem jest rozwijanie świadomości środowiskowej i odpowiedzialności.

Karta Ziemi Toyoty wyraża nasze zasadnicze stanowisko w kwestii ochrony środowiska oraz zaangażowanie w budowę zrównoważonego społeczeństwa charakteryzującego się zerową emisją zanieczyszczeń.
Karta Ziemi Toyoty

Karta Ziemi Toyoty stanowi podstawę wszystkich naszych działań związanych z ochroną środowiska. W jasny sposób przedstawia naszą podstawową politykę oraz wytyczne dotyczące podejmowanych działań. Korzystamy z niej, aby osiągnąć zrównoważony rozwój i skutecznie zarządzać ochroną środowiska. Karta ta ściśle wiąże się z zasadami przewodnimi Toyoty, które określają naszą filozofię zarządzania korporacyjnego. W szczególności podkreśla drugą ze wspomnianych zasad, zgodnie z którą „we wszystkich naszych działaniach dążymy do tego, by nasi klienci otrzymywali czyste i bezpieczne produkty, które podnoszą jakość ich życia”.

Karta została spisana w 1992 roku, a później zaktualizowana w roku 2000. Wyłożono w niej podstawowe założenia naszej polityki, które pokazują, w jaki sposób chcemy pomóc w stworzeniu zamożnego społeczeństwa charakteryzującego się zerową emisją zanieczyszczeń poprzez opracowywanie ekologicznych technologii, ciągłe wprowadzanie udoskonaleń oraz współpracę z innymi. Zapewnia nam również wytyczne dotyczące podejmowanych działań, które zachęcają nas do rozwijania świadomości ekologicznej i poczucia odpowiedzialności, a także do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi.

Podstawowa polityka
Ilustracja - XXI wiek - wzrost
Pracujemy w zgodzie z naturą. Dążymy do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w każdym obszarze naszej działalności.
Ilustracja - ekologiczne technologie
Wykorzystujemy każdą dostępną ekologiczną technologię do tego, aby ułatwić środowisku naturalnemu i gospodarce współistnienie w harmonii.
Ilustracja - akcje wolontariatu
Pomagają rozwiązywać problemy środowiskowe na poziomie ogólnoświatowym, krajowym i regionalnym.
Ilustracja - współpraca
Nawiązujemy relacje zarówno z różnymi organizacjami, jak i pojedynczymi osobami, aby wesprzeć wysiłki na rzecz ochrony środowiska.
Wytyczne dla podejmowanych działań
Zawsze troszcz się o środowisko
Podejmujemy wyzwanie polegające na osiągnięciu zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń we wszystkich obszarach naszej działalności biznesowej.
Partnerzy biznesowi są partnerami w tworzeniu lepszego środowiska
Praca wykonywana wspólnie z naszymi partnerami biznesowymi może przynieść wiele korzyści dla środowiska.
Jako członek społeczeństwa
Aktywnie wspieramy działalność społeczną, której celem jest ochrona środowiska i poprawa jego stanu.
W kierunku lepszego zrozumienia
Dzielimy się informacjami z innymi i działamy na rzecz rozszerzenia świadomości środowiskowej.

Nasza polityka ekologiczna nie skupia się wyłącznie na aspektach biznesowych naszej działalności – pomaga nam także uświadamiać innych i dzielić się w nimi świetnymi pomysłami.
Polityka ekologiczna Toyoty w Europie

Europejska Polityka Ekologiczna stanowi formalny wyraz tego, w jaki sposób dążymy do osiągnięcia celów opisanych w naszej Karcie Ziemi. Spisano ją w 2011 roku. To właśnie na niej opierają się metody zarządzania ochroną przyrody, jakie stosujemy w ramach naszej działalności zgodnie z międzynarodowymi oraz krajowymi standardami i przepisami. Polityka ta ułatwia nam realizowanie celów, wśród których znalazło się zapewnianie innym mentorskiego wsparcia w obszarze ochrony środowiska, opracowywanie i wdrażanie najlepszych praktyk w branży oraz niesienie pomocy podczas opracowywania proekologicznych rozwiązań.

Uwzględnia także naszą deklarację, zgodnie z którą obniżymy poziomy emisji zanieczyszczeń na wszystkich etapach cyklu życia pojazdu, zmniejszymy ilość produkowanych odpadów i wykorzystywanych zasobów naturalnych oraz będziemy czynić postępy na drodze do opracowania doskonałego ekologicznego samochodu. Przyrzeczenia te popieramy naszym zaangażowaniem w ciągłe wprowadzanie udoskonaleń w obszarze wpływu naszych produktów na środowisko, zużycia energii oraz zgodności ze standardami wyznaczanymi przez prawo. Chcemy też dzielić się naszym doświadczeniem i zachęcać innych do zwrócenia uwagi na problemy, z jakimi boryka się środowisko naturalne oraz do szukania skutecznych metod radzenia sobie z nimi.

Deklaracja działania na rzecz ochrony środowiska
Wyeliminowanie emisji CO2 ze wszystkich obszarów działalności
Pracujemy nad wyeliminowaniem emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń ze wszystkich obszarów naszej działalności.
Unikaj, Użyj ponownie, Utylizuj (Zasada 3U)
Dzięki temu, że stosujemy trzy główne zasady ochrony środowiska, możemy ograniczyć ilość odpadów oraz wykorzystywać mniej energii i innych zasobów.
Ciągłe dążenie do stworzenia najlepszego ekologicznego samochodu
Naszym celem jest opracowanie samochodu, który nie wywiera negatywnego wpływu na środowisko.
Ciągły rozwój
Dbałość o środowisko od projektu do realizacji
Zwracamy uwagę na kwestie związane z ekologią oraz na wpływ produktu na stan środowiska naturalnego na każdym etapie cyklu życia pojazdu.
Zgodność z normami prawnymi
Dbamy o to, by nasza działalność i produkty zawsze spełniały normy ekologiczne określane na całym świecie przez prawo.
Działania, które wymagają mniejszego zużycia energii
Projektujemy fabryki, systemy produkcji i metody, które funkcjonują w sposób odpowiedzialny wobec środowiska naturalnego.
Otwarty dialog
Wspieranie ekologii wśród wszystkich stron
Współpracujemy z naszymi partnerami biznesowymi, pracownikami i klientami, aby uświadamiać innych w kwestii ochrony środowiska i rozwijać najlepsze proekologiczne praktyki.
Tworzenie nastawienia na środowisko
W naszej pracy i relacjach z innymi stawiamy środowisko naturalne na pierwszym miejscu.
Możliwości podniesienia świadomości ekologicznej
Nieustannie szukamy nowych rozwiązań pozwalających nam zachęcić innych do myślenia i działania na rzecz ochrony przyrody oraz do rozwoju proekologicznych postaw.

Przygotowanie się na to, co przyniesie przyszłość stanowi bardzo ważną kwestię. Z tego względu co pięć lat publikujemy plan działania na rzecz ochrony środowiska. Jest on regularnie poddawany ocenie i aktualizowany.
Koncepcja planu działania na rzecz ochrony środowiska

Plan działania na rzecz ochrony środowiska określa czynności i cele związane z kwestiami ekologicznymi rozpisane na okres pięciu lat.

Poza wyjaśnieniem wszystkiego, co będziemy robić w perspektywie krótkoterminowej, plan przedstawia nam także strategię działania na rzecz osiągnięcia celów długoterminowych. Co pięć lat publikujemy w pełni zaktualizowany plan, lecz jego treść jest co roku oceniana, zaś tam, gdzie to konieczne, nanoszone są poprawki. Kiedy zbliża się koniec pięcioletniego okresu, którego dotyczy plan, wykorzystujemy tę okazję do tego, by przyjrzeć się temu, co osiągnęliśmy i określić obszary, w jakich należy wprowadzić korekty lub zwiększyć wysiłki mające na celu zrealizowanie założeń.

Najnowszy plan działania na rzecz ochrony środowiska to już szósta edycja naszego autorstwa. Powstał na jesieni 2015 roku i obejmuje okres od kwietnia 2016 do marca 2020.

Koncepcja planu działania na rzecz ochrony środowiska
Nasz bieżący plan działania

Plan, z którego korzystamy w chwili obecnej, stawia na pierwszym miejscu trzy kluczowe obszary, których znaczenie zostało zauważone już w poprzedniej edycji: jaki wkład możemy mieć w tworzenie społeczeństwa charakteryzującego się niskim poziomem emisji zanieczyszczeń, jak możemy zorganizować społeczeństwo, które korzystałoby z recyklingu w szerokim zakresie, oraz w jaki sposób możemy ochronić środowisko naturalne i zbudować społeczeństwo, które funkcjonuje w zgodzie z przyrodą. Nasza główna strategia w dalszym ciągu obejmuje zapewnianie środków transportu zgodnych z koncepcją zrównoważonego rozwoju poprzez opracowywanie innowacyjnych, a przy tym coraz lepszych, ekologicznych samochodów.

Przyjęcie planu zbiegło się z ogłoszeniem podjęcia Ekologicznego Wyzwania Toyoty 2050, w ramach którego zadeklarowaliśmy, że zrealizujemy określone ambitne cele do połowy stulecia. Nasze wysiłki będą wspierane przez bieżący plan działania i jego przyszłe edycje.

Dokładamy wszelkich starań, aby sposoby monitorowania i oceniania wpływu naszych produktów i działań na środowisko oraz metody zarządzania tym wpływem spełniały niezależne międzynarodowe normy.
Analiza pełnego cyklu życia (LCA)

Analiza pełnego cyklu życia stanowi dobrze znaną metodę ewaluacji, która pozwala zidentyfikować oraz ocenić wpływ na środowisko naturalne, jaki będziemy mieć wskutek zrealizowania pełnego cyklu życia produktu. Stosowany przez Toyotę System oceny ekologicznego pojazdu (Eco-VAS) wykracza poza jej ramy. Główny inżynier wykorzystuje go do tego, by ocenić wpływ produkowanych przez nas samochodów na środowisko – od pozyskania surowców, przez produkcję, użytkowanie i ewentualne poddanie recyklingowi, aż po utylizację.

System ten umożliwia wyznaczanie celów już na wczesnych etapach cyklu. Każdy etap jest regularnie poddawany przeglądowi, by upewnić się, że założenia są realizowane. Analizy pełnego cyklu życia naszych pojazdów przeprowadzamy od 1997 roku. Każde kolejne pokolenie pojazdów osiąga parametry, które są korzystniejsze dla środowiska niż te, którymi charakteryzowała się poprzednia generacja. Jakość naszej metodologii została dodatkowo potwierdzona certyfikatem.

TÜV Rheinland - metodologia Toyoty stosowana podczas Analizy pełnego cyklu życia (LCA)
Metodologia Toyoty stosowana podczas Analizy pełnego cyklu życia (LCA), z której korzystamy przy produkcji aut osobowych, została oceniona i zaakceptowana przez TÜV Rheinland, a jej zgodność z normą ISO14040/14044 została potwierdzona certyfikatem.
Certyfikat ISO 14001

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna przyznaje uznawane na całym świecie certyfikaty tym firmom i organizacjom, które spełniają określane przez nią normy zarządzania ochroną środowiska. Norma ISO 14001 uwzględnia wiele różnych obszarów, w tym realizowanie polityki ekologicznej, określanie celów i zadań, szkolenie innych i rozwijanie świadomości oraz regularne dokonywanie przeglądów wyników działalności.

Cenimy standard ISO 14001 oraz narzędzia, jakie nam zapewnia. Dzięki nim możemy bardziej angażować się w ciągłe ulepszanie wpływu naszej działalności na stan środowiska naturalnego.

Ponad 20 naszych obiektów działających w Europie uzyskało certyfikat ISO 14001. Wśród nich znalazły się fabryki, biura sprzedaży i centra logistyczne.

Co więcej, ponad jedna trzecia sprzedawców działających w ramach naszej sieci także uzyskała certyfikaty ekologiczne przyznawane przez niezależne instytucje.

Certyfikat potwierdzający zgodność z normą ISO 14001
Europejska centrala firmy i centrum techniczne, 14 centrów logistycznych obsługujących części, 6 centrów logistycznych obsługujących pojazdy oraz salon LRVT Paris – wszystkie te jednostki uzyskały od AVI certyfikat potwierdzający zgodność z normą ISO 14001. Wszystkie przedsiębiorstwa krajowe działające w zakresie marketingu i sprzedaży oraz europejskie firmy produkcyjne uzyskały certyfikaty od innych krajowych organów do spraw certyfikacji.
Infografika - fabryki, biura sprzedaży i centra logistyczne Toyota

Więcej

Toyota bZ Compact SUV Concept Toyota bZ Compact SUV Concept Bezemisyjny pojazd z linii bZ Ranking Consumer Reports Ranking Consumer Reports Toyota i Lexus liderami zestawienia Toyota Prius 5. generacji Toyota Prius 5. generacji Światowa premiera i debiut nowego napędu plug-in hybrid Poznaj Toyotę GR86 Poznaj Toyotę GR86 Nowe auto driftingowe Kuby Przygońskiego Taiichi Ohno w Automotive Hall of Fame Taiichi Ohno w Automotive Hall of Fame Dowiedz się więcej Sztuczna inteligencja a bezemisyjne napędy Sztuczna inteligencja a bezemisyjne napędy Toyota Research Institute Nowa generacja systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE Nowa generacja systemów bezpieczeństwa Toyota T-MATE Większe możliwości Yarisy w kolorze Spicy Orange Yarisy w kolorze Spicy Orange Nowości w roku modelowym 2023 Lekki użytkowy van elektryczny Lekki użytkowy van elektryczny Nowy projekt Toyotay i partnerów Wymienne baterie do samochodów Wymienne baterie do samochodów Dowiedz się więcej o nowym projekcie Klub Rekordowych Przebiegów Klub Rekordowych Przebiegów Pochwal się trwałością swojej Toyoty Wyniki sprzedażowe Toyoty w lipcu 2022 roku Wyniki sprzedażowe Toyoty w lipcu 2022 roku Wzrost udziału w rynku do 17,7%